ABOUT CHAYANIN

ตั้งแต่ยังเป็นเด็กผมสนใจอะไรก็ตามที่มีล้อ ผมชอบทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน รถบังคับ ผมเป็นคนซนมาตั้งแต่เล็ก ชอบรื้อโน่นรื้อนี่ดู เป็นคนช่างสงสัย

SEE THE VIDEO